لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1393/08/03
مالک/مالکان: آقاي مهدي مقصودي
تاریخ ثبت: 1393/12/11
مخترع/مخترعان: مهدي مقصودي