لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1393/06/27
تاریخ ثبت: 1394/02/19
مخترع/مخترعان: مجيد لاله چيني
تاریخ اظهارنامه: 1392/12/14
تاریخ ثبت: 1394/02/20
مخترع/مخترعان: عبدالرضا علي پور
تاریخ اظهارنامه: 1393/11/02
تاریخ ثبت: 1394/02/23