نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01F 3/04

دستگاه تركيب هوا با آب جهت كاهش مصرف آب و اختلاط دو سيال

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/11
مالک/مالکان: آقاي كيان سامعي
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: كيان سامعي

كارواش اتوماتيك بخار بدون تماس
Automatic Touchless Steam Carwash

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/05
مالک/مالکان: آقاي جواد رستمي
تاریخ ثبت: 1396/03/20
مخترع/مخترعان: جواد رستمي

سايه بان و عايق كولر آبي با تنظيم ريلي و اتصال با نيرو كششي

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/14
مالک/مالکان: آقاي عليرضا رحيمي
تاریخ ثبت: 1399/02/21
مخترع/مخترعان: عليرضا رحيمي