لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J

تاریخ اظهارنامه: 1394/12/26
تاریخ ثبت: 1398/02/08
مخترع/مخترعان: رون اينگلز Rune INGELS