نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J 19/00

سيستمي براي افزايش جذب گازهاي پروسسي واحد اوره

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/28
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: بهمن زورمند

كولر آبي پانلي

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/12
تاریخ ثبت: 1394/08/18
مخترع/مخترعان: ايمان بني صفار

كولرهوشمندبدون استفاده ازآب و برق شهري

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/18
مالک/مالکان: آقاي محمد نصيري
تاریخ ثبت: 1394/08/18
مخترع/مخترعان: محمد نصيري