نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J 35/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/06/31
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/05/04
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/07
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1398/02/23
مخترع/مخترعان: ايمان رهبر