لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/10
تاریخ ثبت: 1394/05/27
مخترع/مخترعان: هادي بهاري فر