لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/09
مالک/مالکان: آقاي رضا گودرزي
تاریخ ثبت: 1398/02/29
مخترع/مخترعان: رضا گودرزي