لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/28
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: بهمن زورمند