لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J

تاریخ اظهارنامه: 1400/05/19
مالک/مالکان: شرکت کاسال اس آ
تاریخ ثبت: 1401/03/09