لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01J

تاریخ اظهارنامه: 1393/03/11
مالک/مالکان: آقاي سعيد ناظمي
تاریخ ثبت: 1394/02/14
مخترع/مخترعان: سعيد ناظمي
تاریخ اظهارنامه: 1393/11/02
تاریخ ثبت: 1394/02/23