لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B02C 18/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/12/12
مالک/مالکان: آقاي امين فرح بخش
تاریخ ثبت: 1398/07/14
مخترع/مخترعان: امين فرح بخش
تاریخ اظهارنامه: 1396/03/01
مالک/مالکان: آقاي اصغر جهاني
تاریخ ثبت: 1397/05/27
مخترع/مخترعان: اصغر جهاني
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/12
مالک/مالکان: آقاي حسين نظري
تاریخ ثبت: 1397/06/05
مخترع/مخترعان: حسين نظري
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/12
تاریخ ثبت: 1397/03/12
مخترع/مخترعان: جابر سليماني