لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B03B 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1400/03/07
تاریخ ثبت: 1400/08/17
مخترع/مخترعان: احسان عباسپور
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/15
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1401/01/28
مخترع/مخترعان: امين نخعي