لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B03C 1/30

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/15
مالک/مالکان: مصطفي ابراهيمي
تاریخ ثبت: 1400/06/03
مخترع/مخترعان: مصطفي ابراهيمي