نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B05B 5/08

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/30
تاریخ ثبت: 1398/11/12
مخترع/مخترعان: محمدرضا هوشيار