لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B05B 7/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/02
تاریخ ثبت: 1398/11/30
مخترع/مخترعان: محمدسجاد جوزداني