نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B07B 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/17
مالک/مالکان: آقاي مهدي عظيمي
تاریخ ثبت: 1396/04/31
مخترع/مخترعان: محمدباقر عظيمي
تاریخ اظهارنامه: 1396/04/18
مالک/مالکان: آقاي مسعود ثريا
تاریخ ثبت: 1396/12/20
مخترع/مخترعان: مسعود ثريا
تاریخ اظهارنامه: 1396/08/30
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مخترع/مخترعان: مهدي جهانشيري
تاریخ اظهارنامه: 1398/05/17
تاریخ ثبت: 1399/01/05
مخترع/مخترعان: حسين جهانگيري بابادي