لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B07B 1/42

تاریخ اظهارنامه: 1400/02/15
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1401/01/28
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1399/05/19
مالک/مالکان: سيدعلي مؤذن
تاریخ ثبت: 1401/03/09
مخترع/مخترعان: سيدعلي مؤذن