نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B08B 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/06/06
مالک/مالکان: آقاي محمد جنتيان
تاریخ ثبت: 1396/06/29
مخترع/مخترعان: محمد جنتيان
تاریخ اظهارنامه: 1399/06/25
مالک/مالکان: آقاي جمال بيگانه
تاریخ ثبت: 1399/12/09
مخترع/مخترعان: جمال بيگانه