لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B09B 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/24
تاریخ ثبت: 1396/04/03
مخترع/مخترعان: سعيد مجردرودباركي