نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B21D 53/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/13
مالک/مالکان: آقاي ايمان طالبي
تاریخ ثبت: 1398/11/08
مخترع/مخترعان: ايمان طالبي
تاریخ اظهارنامه: 1399/03/21
مالک/مالکان: آقاي جواد ذاكر
تاریخ ثبت: 1399/08/24
مخترع/مخترعان: جواد ذاكر