لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B25B 27/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/26
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: قاسم زحمتي آبگرگ
تاریخ اظهارنامه: 1396/06/25
مالک/مالکان: آقاي حسين زماني
تاریخ ثبت: 1398/06/25
مخترع/مخترعان: حسين زماني
تاریخ اظهارنامه: 1395/12/04
مالک/مالکان: آقاي رضا پودات
تاریخ ثبت: 1396/05/23
مخترع/مخترعان: رضا پودات
تاریخ اظهارنامه: 1399/01/19
تاریخ ثبت: 1399/04/15