لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B27

تاریخ اظهارنامه: 1398/01/06
تاریخ ثبت: 1398/07/02
مخترع/مخترعان: محمدصادق چرخ كار
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/13
تاریخ ثبت: 1398/12/10
تاریخ اظهارنامه: 1393/10/10
مالک/مالکان: آقاي امين لچيناني
تاریخ ثبت: 1394/02/08
مخترع/مخترعان: امين لچيناني
تاریخ اظهارنامه: 1393/09/09
تاریخ ثبت: 1394/03/10
مخترع/مخترعان: حسن قنبري فرد