لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B27

تاریخ اظهارنامه: 1393/10/13
مالک/مالکان: آقاي حمزه شريفي
تاریخ ثبت: 1394/05/12
مخترع/مخترعان: حمزه شريفي
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/24
تاریخ ثبت: 1395/11/25
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/17
مالک/مالکان: آقاي مهراب بحري
تاریخ ثبت: 1395/12/25
مخترع/مخترعان: مهراب بحري