لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B27

تاریخ اظهارنامه: 1396/07/03
مالک/مالکان: آقاي يونس پيك
تاریخ ثبت: 1397/04/26
مخترع/مخترعان: يونس پيك
تاریخ اظهارنامه: 1398/07/28
تاریخ ثبت: 1399/02/30
مخترع/مخترعان: موسي محمودي
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/26
مالک/مالکان: آقاي امين بخشنده
تاریخ ثبت: 1399/03/26
مخترع/مخترعان: امين بخشنده
تاریخ اظهارنامه: 1399/03/17
مالک/مالکان: آقاي مزدك مهيني
تاریخ ثبت: 1399/07/28
مخترع/مخترعان: مزدك مهيني