لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B27

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/28
مالک/مالکان: آقاي محمدرضا شيري
تاریخ ثبت: 1399/10/29
مخترع/مخترعان: محمدرضا شيري
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/02
تاریخ ثبت: 1400/03/25
تاریخ اظهارنامه: 1393/02/09
مالک/مالکان: توحيد راوش
تاریخ ثبت: 1393/08/10
مخترع/مخترعان: توحيد راوش
تاریخ اظهارنامه: 1393/02/31
مالک/مالکان: حسين رحماني
تاریخ ثبت: 1393/09/03
مخترع/مخترعان: حسين رحماني
تاریخ اظهارنامه: 1391/04/24
مالک/مالکان: جواد خدمتي
تاریخ ثبت: 1393/09/11
مخترع/مخترعان: جواد خدمتي
تاریخ اظهارنامه: 1393/04/14
مالک/مالکان: محسن كاوهء
تاریخ ثبت: 1393/10/22
مخترع/مخترعان: محسن كاوهء