لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B27

تاریخ اظهارنامه: 1401/02/21
مالک/مالکان: مجيد بنيادداد
تاریخ ثبت: 1401/09/22
مخترع/مخترعان: مجيد بنيادداد