نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B29C 45/00

مكانيزم توليد چليك هاي اكسترودي
Plastic cylindrical Gallon Production By Extrusion

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/10
مالک/مالکان: شركت كوئين پاك
تاریخ ثبت: 1396/01/30
مخترع/مخترعان: پيمان هاشمي

فرايند تزريق مواد پلاستيكي به همراه مكش همزمان

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/11
تاریخ ثبت: 1399/12/27
مخترع/مخترعان: سيدحسام مصطفائي

مكانيزم توليد چليك‏ هاي نيم لوله ‏اي

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/06
مالک/مالکان: آقاي پيمان هاشمي
تاریخ ثبت: 1400/03/26
مخترع/مخترعان: پيمان هاشمي