نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B29C 47/00

خط قالب گيري عمودي وكس؛
Vertical wax mOULDING LINE

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/20
مالک/مالکان: نفت سپاهان
تاریخ ثبت: 1397/06/20
مخترع/مخترعان: شاهين اسلامبولچي

مكانيزم توليد چليك هاي اكسترودي
Plastic cylindrical Gallon Production By Extrusion

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/10
مالک/مالکان: شركت كوئين پاك
تاریخ ثبت: 1396/01/30
مخترع/مخترعان: پيمان هاشمي

عايق حرارت به همراه پوشش اكسترود شده
Extruded Covered Isolation

تاریخ اظهارنامه: 1395/10/05
تاریخ ثبت: 1396/11/14
مخترع/مخترعان: اشكان يزدان پناه