لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B29C 65/76

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/30
تاریخ ثبت: 1399/12/18
مخترع/مخترعان: علي مالكي دولق