نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B43K

جعبه شن و نور ، كمك وسيله نوشتاري ، با تحريك چند حسي براي معلولين

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/04
مالک/مالکان: خانم بهاره آذر
تاریخ ثبت: 1396/06/04
مخترع/مخترعان: بهاره آذر

خودكار خنك كننده دست در هنگام نوشتن

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/13
مالک/مالکان: خانم معصومه حسني
تاریخ ثبت: 1398/05/05

ابزار نوشتاري
WRITING TOOL

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/30
تاریخ ثبت: 1398/12/21
مخترع/مخترعان: سوزو-يو چن Szu-Yu CHEN

محلول پاك كننده كاغذ

تاریخ اظهارنامه: 1393/06/16
تاریخ ثبت: 1393/12/03

ساخت خودكار با قابليت تبديل شدن به پرگار و خط كش

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/12
تاریخ ثبت: 1394/03/23
مخترع/مخترعان: وحيد ذوالفقاري

توليد مغز مداد مشكي به كمك ضايعات پليمر

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/01
تاریخ ثبت: 1394/07/29
مخترع/مخترعان: مجتبي كنويسي