لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B44B 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/13
مالک/مالکان: آقاي ايمان طالبي
تاریخ ثبت: 1398/11/08
مخترع/مخترعان: ايمان طالبي
تاریخ اظهارنامه: 1393/08/03
تاریخ ثبت: 1393/12/26
مخترع/مخترعان: مهران فرج پور