نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B44B 7/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/01/06
تاریخ ثبت: 1398/07/02
مخترع/مخترعان: محمدصادق چرخ كار
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/13
مالک/مالکان: آقاي ايمان طالبي
تاریخ ثبت: 1398/11/08
مخترع/مخترعان: ايمان طالبي
تاریخ اظهارنامه: 1396/07/03
مالک/مالکان: آقاي يونس پيك
تاریخ ثبت: 1397/04/26
مخترع/مخترعان: يونس پيك