لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B60B 21/08

تاریخ اظهارنامه: 1393/08/03
مالک/مالکان: آقاي مهدي مقصودي
تاریخ ثبت: 1393/12/11
مخترع/مخترعان: مهدي مقصودي
تاریخ اظهارنامه: 1390/07/23
تاریخ ثبت: 1394/06/11
مخترع/مخترعان: محمد غيبي شوي
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/21
تاریخ ثبت: 1394/07/04
مخترع/مخترعان: محمدعلي صادق پور