لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B60C 23/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/26
مالک/مالکان: آقاي حسن علي پور
تاریخ ثبت: 1396/09/19
مخترع/مخترعان: حسن علي پور
تاریخ اظهارنامه: 1396/03/17
تاریخ ثبت: 1396/12/20
مخترع/مخترعان: علي حسيني سالاري
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/12
مالک/مالکان: هادي تاج الديني
تاریخ ثبت: 1393/10/08
مخترع/مخترعان: هادي تاج الديني