نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B60P 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/10/25
مالک/مالکان: آقاي محمد محبي
تاریخ ثبت: 1399/02/02
مخترع/مخترعان: محمد محبي
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/14
مالک/مالکان: آقاي رضا خلخالي
تاریخ ثبت: 1399/04/11
مخترع/مخترعان: رضا خلخالي