لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B60Q 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/30
مالک/مالکان: آقاي مسعود ظهيري
تاریخ ثبت: 1398/06/16
مخترع/مخترعان: مسعود ظهيري
تاریخ اظهارنامه: 1396/11/18
تاریخ ثبت: 1397/04/05
مخترع/مخترعان: بيژن نصيري اعظم