لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B62H 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/11
تاریخ ثبت: 1397/02/04
مخترع/مخترعان: بيونگساي ليByungsai LEE
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/30
مالک/مالکان: محمد صالحي
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صالحي