لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B62H 3/12

تاریخ اظهارنامه: 1400/03/30
مالک/مالکان: محمد صالحي
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صالحي