لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B65B 11/08

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/10
تاریخ ثبت: 1400/01/18
مخترع/مخترعان: اميرمحمد نعيمي