نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B65B 25/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/23
تاریخ ثبت: 1397/12/27
مخترع/مخترعان: داود كيشاني فراهاني