لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B65D 81/24

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/02
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1399/03/13
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/07
تاریخ ثبت: 1400/08/17
مخترع/مخترعان: احسان عباسپور