نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B65F 3/00