لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B66F 9/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/16
تاریخ ثبت: 1399/10/03
مخترع/مخترعان: محمد رضا اسدي نژاد