لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B82B

تاریخ اظهارنامه: 1393/05/30
مالک/مالکان: ام الفروه نخعي
تاریخ ثبت: 1393/11/29
مخترع/مخترعان: ام الفروه نخعي