نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B82Y 5/00

لوله انعقادي نانو

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/27
تاریخ ثبت: 1395/07/27
مخترع/مخترعان: كسري فلك