لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1394/05/20
مالک/مالکان: حسين مجلسي
تاریخ ثبت: 1394/11/22
مخترع/مخترعان: حسين مجلسي
تاریخ اظهارنامه: 1394/04/03
مالک/مالکان: احد كياني
تاریخ ثبت: 1394/10/03
مخترع/مخترعان: احد كياني