لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/20
مالک/مالکان: مرتضي شهبازي
تاریخ ثبت: 1401/04/05
مخترع/مخترعان: مرتضي شهبازي
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/19
مالک/مالکان: مهدي خادمةالرسول
تاریخ ثبت: 1401/04/07
مخترع/مخترعان: مهدي خادمةالرسول
تاریخ اظهارنامه: 1399/10/28
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: صدرا فياض سينا فياض
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/25
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: علیرضا مهابادی