لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1401/05/04
مالک/مالکان: حانيه عبدي
تاریخ ثبت: 1401/09/09
مخترع/مخترعان: حانيه عبدي