لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/11
مالک/مالکان: كيان سامعي
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: كيان سامعي
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: جعفر اميري
تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20
تاریخ ثبت: 1398/01/18